6 намерени резултата

одобрен

Резервирани имена на кирилица

Списък на резервирани имена на домейни за нуждите на държавата в домейна от високо ниво ".бг"

Интернет
одобрен

Национален план за разпределение на радиочестотния спектър (обн., ДВ, бр. 60 от 2004г.)

Националният план за разпределение на радиочестотния спектър е резултат на изпълнение на решения на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС), свързан с хармонизация с Европейската таблица за честотните разпределения, с цел осигуряване на условия за определяне на достатъчен радиочестотен спектър за радиорелейни линии с висока плътност.

4G Български пощи радиочестотен спектър телекомуникации
одобрен

Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България - приета с Решение на МС № 734 от 2 септември 2016 г. (обн., бр. 71 от 2016 г.)

Държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър определя основните принципи, цели и приоритети на планирането и разпределението на спектъра по ползватели и радиослужби. Радиочестотният спектър е ограничен природен ресурс с ключово значение за развитието на сектора на електронните съобщения, което определя целите на Държавната политика по планирането и разпределението му.
Основна цел на Държавната политика е създаването на предпоставки за постигане на ефективно и ефикасно използване на честотния ресурс чрез хармонизирано разпределение на радиочестотния спектър за задоволяване на нарастващото търсене за ползване от страна на обществото.

Български пощи далекосъобщения електронни съобщения радиосъобщения телекомуникации
одобрен

Актуализирана секторна пощенска политика на Република България до 2018г. - приета с решение № 73 от 2015г.(обн., ДВ, бр. 11 от 2015г.)

Секторната пощенска политика определя насоките за развитие на пощенския сектор в Република България. С настоящата актуализация на Секторната пощенска политика се определят насоките за развитие на националния пощенски сектор до 2018 г.

бизнес Български пощи електронна търговия икономока услуги
одобрен

Списък на търговските дружества със сто процента държавно участие и държавните предприятия

Списък на търговските дружества със сто процента държавно участие и държавните предприятия.

бизнес правителство
одобрен

Списък на акредитираните лица и лицата,сертифициращи административните информационни системи и продукти

Списък на акредитираните лица и лицата,сертифициращи административните информационни системи и продукти.

администрация информационни системи продукти