7 намерени резултата

одобрен
одобрен

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора

Националният механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора представлява рамката за сътрудничество, чрез която институциите изпълняват задълженията си по отношение на грижата за пострадалите, като координират усилията си в стратегическо партньорство с неправителствени, международни организации и гражданското общество.
Съгласно Закона за борба с трафика на хора координатор на Механизма е Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), посредством нейния секретар и администрация.

одобрен

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021

Национална стратегия за борба с трафика на хора 2017-2021 е основен политически документ, който формулира приоритетите и целите, свързани с ефективното и дългосрочно противодействие – както на самото престъпление, така и на последиците от него.

одобрен
одобрен
одобрен