5 намерени резултата

одобрен

ТАРИФА - 2018

Цени за услугите в Пристанище Бургас ЕАД

одобрен

ОБЯВА за рехабилитация на пътна инфраструктура

„Пристанище Бургас”ЕАД на основание чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП обявява покана към потенциални кандидати за изпълнение на обект ”Рехабилитация на пътната инфраструктура от 3-то до 14-то корабно място- главна пътна мрежа- пристанищен терминал”Бургас изток 1”.

икономика
одобрен

ОБЯВА за доставка на греси и специални течности

„Пристанище Бургас” ЕАД на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска (частна) поръчка „Доставка на греси и специални течности” по приложената спецификация при задължителни условия.

икономика
одобрен

Обява за доставка на масла - 21.03.2017

„ Пристанище Бургас ” ЕАД на основание чл. 286 във връзка с чл. 290 от ТЗ обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска ( частна ) поръчка „Доставка на смазочни масла” по приложената спецификация при задължителни условия.

одобрен

ОБЯВА за провеждане на търг за продажба на ДМА-портален кран

Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготраен материален актив - Ел. портален кран „Сокол” № 9, инв. № 2548, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД”, разположен на 22-ро к.м. в пристанищен терминал „Бургас Запад”. Търгът ще се проведе на 05.04.2017 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 305, срещу представен документ за платени 80,00 лв. /осемдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 03.04.2017 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 04.04.2017 г.