1 намерен резултат

одобрен

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Русе

Годишният план за контролната дейност се изготвя ежегодно до средата на февруари на текущата година и се утвърждава от Министъра на околната среда. Чрез него се залагат приоритетите за контрол и насоките за работа. След утвърждаването му се публикува на Интернет страницата на инспекцията.

дейност план риосв русе годишен РМС 54/2019 контролна