5 намерени резултата

избрани теми:
Околна среда 
одобрен

Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Русе за 2019 г.

Планът за контролната дейност на РИОСВ-Русе е разработен за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. и обхваща територията на трите области в Североизточна България – Русе, Разград и Силистра, които попадат в обхвата на Северен Централен район.

одобрен

Информация за събраните дължими и изразходвани обезпечания и отчисления

Справка за периода 2011-2018 г. съгласно Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискващи се при депониране на отпадъците.(ДВ, бр. 111, 27.12.2013 г.) за региони Русе, Разград и Силистра, както и общините Бяла и Две могили.

одобрен

Информация за състоянието на въздуха

Данни за измерените концентрации на ФПЧ10 в пунктовете за мониторинг на територията на РИОСВ-Русе през 2018 г. по месеци

атмосферен въздух пунктове за мониторинг
одобрен