13 намерени резултати

одобрен

Регистър на имоти с променено предназначение по ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ

Информация за кадастрални имоти на територията на област Сливен с постановени решения на ОД "Земеделие"- Сливен за промяна на предназначение

земеделие имоти одз регистър Сливен РМС 435/2020 предназначение променено област Сливен
одобрен

Регистър на договорите за аренда и наем

Регистър на договорите за аренда и наем по общини на територията на област Сливен

аренда договори земеделие наем одз Сливен РМС 435/2020 област Сливен
одобрен

Брой регистрирана земеделска и горска техника в област Сливен по видове

Информация за броя на регистрираните на територията на област Сливен техника по видове за първото полугодие на 2021г.

видове одз Сливен техника РМС 214/2016 регистрирана земедлска
одобрен

Информация за средно годишно рентно плащане в обл. Сливен 2021-2022 година

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар

земеделие одз плащане рентно Сливен РМС 214/2016
одобрен

Брой регистрирана земеделска и горска техника в област Сливен по видове

Информация за броя на регистрираните на територията на област Сливен техника по видове към 31.12.2020год.

горска земеделска одз Сливен техника РМС 214/2016 регистрирана
одобрен

Информация за средно годишно рентно плащане в обл. Сливен 2020-2021 година

Информацията е по общини и землища за областта, както и в лв/дка, според начина на трайно ползване на земеделските имоти

земеделие рентно плащане Сливен
 

Моля изчакайте