32 намерени резултати

одобрен

РЕГИСТЪР НА ПРАВОИМАЩИТЕ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНИ ВЛОГОВЕ

РЕГИСТЪР НА ПРАВОИМАЩИТЕ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНИ ВЛОГОВЕ

Жилищни влогове
одобрен

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ/ПОЛЗВАНЕ - ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ/ПОЛЗВАНЕ - ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

публични регистри
одобрен

РЕГИСТЪР НА ВЪРНАТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет - Пирдоп

одобрен

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

одобрен

РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП

РЕГИСТЪР НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ, НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТАТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ