17 намерени резултати

одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж

Чл. 5, ал. 5 на Закон за устройство на територията

строителство
одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация

Чл. 5, ал. 5 на Закон за устройство на територията

строителство
одобрен

Регистър на общинските предприятия

Чл. 54а на Закон за общинска собственост, чл. 2 на Наредба 8/ 2009г за утвърждаване образци на актове за общинска собственост

общински предприятия