38 намерени резултата

одобрен

Заявления за достъп

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩИНА ЗЕМЕН

одобрен

Регистър на разпоредителните сделки

Р Е Г И С Т Ъ Р на разпоредителните сделки в община Земен за периода 14.10.2016 – 30.03.2017

одобрен

Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на общинските съвети

Върнати за ново обсъждане решения на общинския съвет – Община Земен
Мандат 2015 – 2019 г.

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и измененията им

Издадени актове за изработване на устройствени планове и измененията им.

одобрен

Списък на издадените общи административни актове

Издадени административни актове

Заповеди на кмета
одобрен

Регистър на сдруженията на собственици в сгради в режим на етажна собственост

Сдружения на собственици в сгради в режим на етажна собственост

сгради