10225 намерени резултати

одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти

обекти община плевен регистър търговски РМС 436/2017
одобрен

Регистър на техническите паспорти

Регистър на техническите паспорти на строежите

община паспорти плевен регистър технически РМС 54/2019
одобрен

Регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост за 2020 г.

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

имоти община общинска разпоредителни регистър сделки собственост РМС 436/2017 Чирпан
одобрен

Регистър на специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания

Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се вписват в Регистър, воден от Агенцията за хората с увреждания съгласно чл. 29 от ЗИХУ. Условията и редът за вписване се определят в Закона за интеграция на хората с увреждания.

предприятия регистър увреждания хора РМС 436/2017 кооперации АХУ