9469 намерени резултата

одобрен

Списък на българските училища в чужбина 2015/2016 година

Списък на българските държавни училища в чужбина и Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2015/2016 година, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката

одобрен

Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности

Към председателя на Сметната палата е създаден Публичен регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности, за подпомагане изпълнението на функциите, възложени му от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Публичният регистър е отговорен за декларирането на имуществото, доходите и разходите на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, в Република България. Регистърът има изградена и добре функционираща електронна система на деклариране и механизъм за проверка на имуществените декларации, с което напълно постига целите си за осигуряване на прозрачност и публичност, като първа мярка в борбата срещу корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, в Република България.

одобрен

Статистически данни на престъпността

Статистическа информация за регистрирани и/или разкрити престъпления срещу личността и собствеността на гражданите и икономически престъпления по видове, области, място на извършване, етническа група, пол, гражданство, възраст, съучастие, съдебно минало, трудова ангажираност, физиологично състояние, образование.

икономически престъпления престъпления престъпления срещу личността престъпления срещу собствеността
одобрен

Информация за сключени договори или резултати от проведени конкурси за проект

Данни за документите, публикувани в Регистъра на обществените поръчки през периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г., които съдържат информация за сключени договори или резултати от проведени конкурси за проект.

договор документ обществени поръчки
одобрен

Списък на обществените поръчки, открити през периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

Списък на обществените поръчки, открити през периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г., съдържащи се в Регистъра на обществените поръчки.

обществени поръчки
одобрен

Свободни работни места

Уеб услуга, публикуваща всички свободни работни места, обявени в териториалните поделения на Агенция по заетостта.

Агенция по заетостта ДБТ ДРСЗ Заетост Работа Свободни работни места СРМ