9551 намерени резултата

одобрен

Цени на едро на основни хранителни стоки за периода 5 - 9 октомври 2015 г.

Цени на едро на хранителни стоки за периода 5 - 9 октомври 2015 г.

одобрен

Регистър на лекарите в РБългария

към 11 октомври 2015 г.

здравеопазване
одобрен
одобрен

Регистър на лекарите в Р България

Регистър на правопособните лекари в РБългария към 05 октомври 2015 г.

здравеопазване
одобрен

Списък на българските училища в чужбина 2015/2016 година

Списък на българските държавни училища в чужбина и Списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2015/2016 година, за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката

одобрен

Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности

Към председателя на Сметната палата е създаден Публичен регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности, за подпомагане изпълнението на функциите, възложени му от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности. Публичният регистър е отговорен за декларирането на имуществото, доходите и разходите на лицата, заемащи висши държавни и други длъжности, в Република България. Регистърът има изградена и добре функционираща електронна система на деклариране и механизъм за проверка на имуществените декларации, с което напълно постига целите си за осигуряване на прозрачност и публичност, като първа мярка в борбата срещу корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, в Република България.