10273 намерени резултати

одобрен

Среден успех от националнто външно оценяване - 4 клас 2016 г. по предмети в точки

Среден успех от националнто външно оценяване - 4 клас 2016 г. по предмети в точки. Максималният бал е 20 точки за всички предмети.

одобрен

Областна транспортна схема на област Велико Търново

Областна транспортна схема на област Велико Търново

област Велико Търново транспортна схема
одобрен

Бюджет

Отчетни данни по изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2016 год. до 31.07.2016 год.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.07.2016 год.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА към 31.07.2016 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на община Лъки за месец Юли 2016 год.
одобрен
одобрен

Детайлна статистика от Системата за преброяване на трафика за броя преминали ППС

Регистър за автоматизирано събиране на данни за трафика за 2015 г.

одобрен

Бюджет

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2016 год. до 31.08.2016 год.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - КСФ към 31.08.2016 год.
Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз - РА към 31.08.2016 год.

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Лъки за месец Август 2016