9841 намерени резултати

одобрен

Регистри на постъпилите сигнали

Регистри на постъпилите сигнали и предприетите действия по тях

сигнал
одобрен

Регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерии

Съгласно чл.17а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Регионалните здравни инспекции издават удостоверения за регистрация на дрогерии, по реда на чл. 239-241 от същия закон, отговарящи на изискванията, регламентирани в Наредба №29/9.12.2008 г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията. Данни от регистъра са публикувани на интернет страницата на РЗИ-Софийска област.

здравеопазване
одобрен
одобрен

Област сортове растения и породи животни

Статистически данни за брой заявки и издаване на сертификати за нови сортове растения и породи животни.

индустриална собственост
одобрен

Област географски означения

Статистически данни за заявки и регистрации на географски означения.

индустриална собственост
одобрен

Област марки

Статистически данни за брой заявки и регистрации за марки.

индустриална собственост