52 намерени резултати

одобрен
одобрен
одобрен

Подлежащата на публикуване информация по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на община Асеновград

Публикувана е информация за подадените декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ от служители на Общинска администрация Асеновград, Председателя на Общински съвет, директори на детски градини, директори и управители на общински
предприятия, дейности и др.

одобрен
одобрен
одобрен