8113 намерени резултата

одобрен

Язовири-регистър

Язовири-регистър

Язовири-регистър
одобрен

ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА

ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА

одобрен

Църкви и манастири

Църкви и манастири

одобрен

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

СПИСЪК НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЛАСТ ХАСКОВО

област Хасково обслужващи звена
одобрен

Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел

Министерство на правосъдието поддържа ЦРЮЛНЦ.
Правно основание: чл.45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Вписват се само юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност.

регистри