13 намерени резултата

одобрен
одобрен

Регистър на уязвимите зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: номер, основание-заповед на министър,типове подземни води,подземни водни обекти, общини.

одобрен

Регистър на съоръженията за минерални води от находищата - изключителна държавна собственост

Регистърът съдържа:съдържа: номер по ред, регистрационен номер, местоположение на минералния сондаж, технически данни и собственик.

одобрен

Регистър на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и повърхностни води съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: № по ред, № и дата на разрешителното, наименование на обекта, местност на обекта, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ, дата на влизане в сила на разрешителното, крайна дата на действие на разрешителното, код на водно тяло, воден обект, поречие, годишно количество на заустваните отпадъчни води, куб. м, номер и дата на акта за изменение на разрешително, номер и дата на акта за продължаване срока на действие на разрешително, номер и дата на акта за прекратяване на разрешителното, номер и дата на акта за отнемане на разрешително, Q макс.час (куб.м/час)- максимално часово зауствано водно количество, Q средно ден. (куб.м/ден) - средно денонощно зауствано водно количество, Q год.(куб.м/год.) - средно годишно зауствано водно количество, индивидуални емисионни ограничения на характерни замърсители/показатели на отпадъчните води по потоци, географски координати по система WGS 84, срок за достигане на ИЕО.