26 намерени резултата

одобрен

Регистър общинска собственост

Регистър на общинската собственост
Публична общинска собственост
Частна общинска собственост

одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти

одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти на сгради

одобрен

Регистър на спортните клубове

Регистър на спортните клубове

одобрен

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

одобрен

Регистър на разрешенията за строеж

Регистър на разрешенията за строеж