34 намерени резултата

одобрен

Средно рентно плащане, област Ловеч 2019-2020

Средно годишно рентно плащане за землищата по общини в Ловешка област за стопанската 2019/2020 в левове на декар.

одобрен

Средно рентно плащане област Ловеч 2018-2019

Средно годишно рентно плащане за землищата по общини в Ловешка област за стопанската 2018/2019 в левове на декар.

одобрен

Средно рентно плащане област Ловеч 2017-2018

Средно годишно рентно плащане за землищата по общини в Ловешка област за стопанската 2017/2018 в левове на декар.

одобрен

Средно рентно плащане област Ловеч 2016-2017

Средно годишно рентно плащане за землищата по общини в Ловешка област за стопанската 2016/2017 в левове на декар, определено съгласно §2е, ал.1 от ДР на ЗСПЗЗ, въз основа на предоставената информация от Общинските служби по „Земеделие, изчислени на база повече от половината договори, вписани в службата по вписвания и регистрирани в общинската служба.

рентно плащане