35 намерени резултата

одобрен

Списък на училища,детски градини и обслужващи звена в община Маджарово

Средно училище "Димитър Маджаров" е единственото училище на територията на общината, със статут на защитено и средищно училище.
През последните години училището осъществява план-прием на ученици в дневна и задочна форма на обучение. За младите хора е осигурен достъп до професионално образование - професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати”, професия „Монтьор на транспортна техника”, специалност „Автотранспортна техника”. Това дава възможност и на младежи в неравностойно положение - младежи в социален риск или отпаднали от образователната система да продължат образованието си, да получат основни знания и насоки при избора на професия.
ДГ „Л.Димитрова” е целодневна детска градина с общинско финансиране.

образование
одобрен

СПИСЪК на военните паметници в община Маджарово

СПИСЪК на военните паметници в община Маджарово със статут на исторически недвижими културни ценности, съгласно чл.59, ал.4 от Закона за културното наследство /ЗКН/ /ДВ бр.19 от 2009 г. с изм. и доп./ и §12, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на З

културно наследство
одобрен

Регистър на язовирите в Община Маджарово

Регистър на язовирите на територията на Община Маджарово.

одобрен

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ

РЕГИСТЪР НА
ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ ЗА
2 0 1 8 г В ОБЩИНА МАДЖАРОВО.