7728 намерени резултати

одобрен

Регистър на издадени разрешения за строеж на територията на община Куклен - 2023г.

издадени община разрешения регистър строеж РМС 214/2016 Куклен 2023
одобрен

Регистър за промяна предназначението на Горски територии

за издадените Решения по чл. 77, ал. 2 от Закон за горите (ЗГ), за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии за календарната 2022 г. от комисията по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ЗГ в Регионална дирекция по горите - Пазарджик

Пазарджик регистър територии промяна РМС 214/2016 предназначение РДГ горски
одобрен

Регистрирани ППС към дата 01.02.2023

1) Водените на отчет ППС по марка и вид към дата 01.02.2023.
2) Водените на отчет ППС по вид и гориво към дата 01.02.2023.
3) Водените на отчет ППС по марка и възраст към дата 01.02.2023.
4) Първоначално регистрирани нови ППС по вид, марка и екологична категория за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
5) Първоначално регистрирани ППС в страната по категория и възраст за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
6) Информация за прекратените ППС по категория за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
7) Брой нови ППС по марка и вид с прекратена регистрация за текущия месец с първоначална регистрация преди по-малко от 6 месеца за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
8) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка, модел и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
9) Първоначално регистрирани ППС в страната по марка и категория разделени на нови и употребявани за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
10) Регистрирани ППС по вид, марка, модел и области в страната (данни от талон в позиция D1 и D2) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
11) Регистрирани ППС по екологична категория и области (позиция V.9 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
12) Регистрирани ППС от категория (позиция в талона N2, N3 и N4) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
13) Регистрирани ППС по технически допустима максимална маса (позиция F.1 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
14) Регистрирани ППС технически допустима максимална маса, определена от компетентните органи (позиция F.2 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
15) Регистрирани ППС по маса на превозното средство (позиция G в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
16) Регистрирани ППС по обем на двигателя (позиция P.1 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
17) Регистрирани ППС по максимална мощност на двигателя Kw (позиция P.2 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
18) Регистрирани ППС по области и вид гориво (позиция P.3 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.
19) Регистрирани ППС по области и вид и максимална мощ (позиция P.4 в СРМПС) за период от 01.01.2023 до 31.01.2023.

категория ППС регистър статистика регистрация МВР РМС 103/2015 РМС 435/2020 марка модел екологична гориво РМС 567/2021
одобрен

Списък на планираните централизирани обществени поръчки, които предстои да бъдат стартирани през 2023 г. от Централния орган за покупки /ЦОП/ за нуждите на органи на изпълнителната власт по ПМС № 385/2015г.

Източник на данните: Министерството на финансите
Формат на предоставяне на информацията: .excel
Описание на данните: Таблицата съдържа списък на планираните централизирани обществени поръчки за доставки и услуги – обект на обществени поръчки, които предстои да бъдат открити през 2023 г. от Централния орган за покупки /ЦОП/ за нуждите на органи на изпълнителната власт по ПМС № 385/2015г. В таблицата е посочен и срок на действие на планираните за сключване от ЦОП рамкови споразумения /РС/, в месеци, както и планиран срок за откриване на поръчката.

Нормативна база: Закон за обществените поръчки /ЗОП/
ПМС № 385/2015г.

Понятия и дефиниции: ЦОП - Централен орган за покупки – създава се с акт на Министерския съвет за нуждите на администрациите на изпълнителната власт;
ЗОП - Закон за обществените поръчки
ПМС – Постановление на Министерския съвет
РС - Рамково споразумение – Техника/Инструмент за възлагане на обществена поръчка, въз основа на провеждане на процедурите, предвидени в ЗОП; Рамково споразумение, се сключва между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят условията на поръчките, които ще се възложат през определен период, включително относно цените, а при възможност и количествата.
ДСП – Динамична система за покупки - Техника/Инструмент за възлагане на обществена поръчка

МФ обществени поръчки списък ЦОП РМС 54/2019 планирани ПМС № 385/2015г.
одобрен
одобрен

Данни за броя на населението по населени места в Р България по постоянен и настоящ адрес 2023 г.

Данни за броя на населението по населени места в Р България по постоянен и настоящ адрес

данни НАСЕЛЕНИЕ регистър РМС 103/2015 МРРБ настоящ постоянен адрес броя
 

Моля изчакайте