10498 намерени резултати

одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Регистърът на обектите с обществено предназначение се създава и поддържа от инспекцията и се води по образец съгласно Приложение № 6 от Наредба № 9 от 2005 г на електронен и хартиен носител.

здравеопазване обекти регистър РЗИ РМС 103/2015 Ловеч обществено предназначение
одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система и по второстепенни разпоредители с бюджет за 2021 г.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите се публикува информация за ежедневните плащания в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА). Информацията обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА. В обхвата на публикуваната информация за плащанията в СЕБРА са администрацията на МЗХГ и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на министерството.

бюджет себра РМС 54/2019 МЗХГ
одобрен

Регистър по Наредба № 5 на издадените решения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина в област Монтана, РЗИ - Монтана

Регистър по Наредба № 5 на издадените решения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина в област Монтана, РЗИ - Монтана

дентална здравеопазване лекари лекарствени продукти медицина монтана област Монтана продажба РЗИ РМС 214/2016 съхранение
одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение в област Монтана, РЗИ - Монтана

Регистър на обектите с обществено предназначение на територията на област Монтана

здравеопазване монтана обекти област Монтана регистър РЗИ РМС 103/2015 обществено предназначение
одобрен

Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

Държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

държавен план прием руо Разград 2020/2021 РМС 214/2016
одобрен

Мрежа от образователни институции в област Разград

Списъци на всички образователни институции на територията на област Разград, актуални за учебната 2018/2019 година. Списък на закрити и преобразувани образователни институции в област Разград

закрити институции преобразувани регистър руо училища Разград РМС 436/2017 РМС 214/2016 образователни
 

Моля изчакайте