5992 намерени резултата

избрани теми:
Некатегоризирани 
одобрен

Регистър на разрешителните и регистрационните документи, издадени от РИОСВ-Смолян за дейности с отпадъци по чл.71, 72, 73 и 78 от ЗУО

Регистър на разрешителните и регистрационните документи, издадени от РИОСВ-Смолян за дейности с отпадъци по чл.71, 72, 73 и 78 от ЗУО

одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение

Регистърът съдържа данни за обектите с обществено предназначение, транспортните средства за обществен превоз и транспортните средства със специално предназначение, регистрирани в област Велико Търново. В публичната част от регистъра е предоставена информация за регистрационен номер и дата на вписване, адрес на обекта, вид на обекта и видовете дейности, които се извършват в него, фирмено наименование или име на лицето, осъществяващо дейност в обекта с обществено предназначение, както и дата и номер на заповедта за заличаване на регистрацията.

одобрен

Регистър на зоните с води за къпане съгласно закона за водите

Регистърът съдържа:Longitude,Latitude,Компетентен орган,Код на повърхностно водно тяло в ПУРБ 2010-2015,Код на повърхностно водно тяло в ПУРБ 2016-2021,Име на повърхностно водно тяло в ПУРБ 2016-2021,Категория,Последно преразглеждане на профила на водата за къпане,Следващото преразглеждане на профила на водата за къпане, Класификацията на качеството на водите за къпане в съответните зони за къпане за:2007г.,2008г.,2009г.,2010г.,2011г.,2012г.,2013г.,2014г.,2015г.,2016г.,2017г.,Профили на зона за къпане.

одобрен

Регистър на уязвимите зони, в които водите са чувствителни към биогенни елементи съгласно Закона за водите

Регистърът съдържа: Подземни водни тела попадащи в териториалния обхват на Черноморски район за басейново управление на водите, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, съгласно Приложение 1 към Заповед №РД - 660/28.08.2019г. Повърхностни водни тела попадащи в териториалния обхват на Черноморски район за басейново управление на водите, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници, съгласно Приложение №1 към Заповед №РД - 660/28.08.2019г. Териториите на общините в обхвата на БДЧР, които попадат в нитратно уязвима зона, съгласно Приложение №2 от Заповед № РД - 660/28.08.2019г.

одобрен

Регистър на търговски обекти с удължено работно време на територията на община Кюстендил

Регистър на търговските обекти с удължено работно време

ненормирано работно време