107 намерени резултата

одобрен

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти

Списък на процедираните по реда на ЗБР инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на територията на РИОСВ-Плевен

околна среда Инвестиционни предложения РИОСВ-Плевен Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен
одобрен

Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи, определен в лева/ декар, за предходната стопанска 2019-2020 година, дължимо за стопанската 2020-2021 година за землищата на територията на общините в област Благоевград.

Размерът на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за землищата в общините на територията на област Благоевград в лева/ декар за предходната стопанска година, дължимо за следващата стопанска година, се изчислява на база повече от половината договори, вписани в Служба по вписванията и регистрирани в Общинските служби по земеделие, съгласно §2е от Допълнителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

средно рентно плащане за земеделски земи