9914 намерени резултати

одобрен

Национален референтен списък

Издания, които прилагат предварително научно рецензиране на предложените за печат публикации и са регистрирани в Националната агенция за международни стандартни номера

национален референтен списък български издания с научно рецензиране
одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация

набор от данни за периода 2015-2020 г.

достъп заявления здои информация община регистър РМС 436/2017 Антоново
одобрен

Отчети за касовото изпълнение на бюджета

набор от данни за отчет на бюджета за периода 2017-2020 година

бюджет община финанси РМС 54/2019 Антоново
одобрен

Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда/наем

Земи - общинска собственост, отдадени под аренда /наем - към 2020 година

аренда наем община регистър на общинска собственост РМС 214/2016 Антоново
одобрен

Регистър на военните паметници на територията на общината

набор от данни към 2020 г.

военните паметници община регистър РМС 436/2017 Антоново
одобрен

Регистър на културните институции на територита на Общината

набор от данни към 2020 година

институции културни културни институти община регистър РМС 436/2017 Антоново