Дата на добавяне: 2020-09-15 11:55:04

Стандартни условия (лицензи) за повторно използване на информация от обществения сектор и за публикуване на информация от обществения сектор в отворен формат.

Стандартни условия (лицензи) за повторно използване на информация от обществения сектор и за публикуване на информация от обществения сектор в отворен формат.

Дата на добавяне: 2018-11-13 16:46:45

Спецификация на API

В този документ са описани заявките, налични в приложно-програмния интерфейс (API) на Портала за отворени данни.

Дата на добавяне: 2019-02-21 16:49:32

Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

С тази наредба се определят:
1. изискванията за създаването и поддържането на обществена информация в отворен формат;
2. редът и начинът за публикуване на информацията по т. 1 на Портала за отворени данни по чл. 15г, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, наричан по-нататък "Портала за отворени данни";
3. стандартните условия за повторно използване на информация

Дата на добавяне: 2020-07-07 09:51:46

РМС № 435 от 3 юли 2020 година

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК С НАБОРИ ОТ ДАННИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ, КОИТО ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ В ОТВОРЕН ФОРМАТ НА ПОРТАЛА ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ ПРЕЗ 2020 Г.
На основание чл. 15б, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация

Дата на добавяне: 2020-03-26 12:16:21

Правила и процедури

Правила и процедури в процеса на планиране, приоритизиране, публикуване и актуализиране на информация от обществения сектор за повторно използване на Портала за отворени данни

Дата на добавяне: 2020-02-13 11:56:20

Методически указания

Методически указания за дефиниране на структурата и съдържанието на наборите от данни за публикуване в Портала за отворени данни и тяхното актуализиране