РМС № 214 от 25 март 2016 г. и приложение към него

РМС № 214 от 25 март 2016 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат.