РМС № 436 от 4 август 2017 г. и приложение към него

РМС № 436 от 4 август 2017 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни

 

Моля изчакайте