РМС № 54 от 1 февруари 2019 г. и приложения към него

РМС № 54 от 1 февруари 2019 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени, в данни.

Приложение № 1.1 към т. 1, 2, 5 и 6:
Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни

Приложение № 1.2 към т. 1, 3 и 4:
Обобщен списък с отразени промени при прегледа на списъците с набори от данни по приоритетни области, които се публикуват в отворен формат приети с РМС № 103 от 2015 г., РМС № 214 от 2016 г., РМС № 897 от 2016 г. и РМС № 436 от 2017 г.

 

Моля изчакайте