Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат

С тази наредба се определят:
1. изискванията за създаването и поддържането на обществена информация в отворен формат;
2. редът и начинът за публикуване на информацията по т. 1 на Портала за отворени данни по чл. 15г, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, наричан по-нататък "Портала за отворени данни";
3. стандартните условия за повторно използване на информация

 

Моля изчакайте