Споделете какви данни бихте желали да видите, публикувани на държавния портал за отворени
данни. Бихте могли да споделите необходимостта да виждате данни, които не
намирате никъде, но които смятате, че трябва да бъдат публични. Обърнете
внимание, че това е проучване, което ще се използва с информативна цел, за да
се постави приоритет на публикуването на определени набори от данни и не дава
гаранция, че ще е възможно заявеният набор от данни да бъде публикуван. 


За контакт:

Администратор на портала:
Станимир Минков
Старши експерт
Дирекция „Модернизация на администрацията”
Администрация на Министерския съвет
e-mail адрес: s.minkov@government.bg
Телефон: +359 2 940 37 69