Дата на добавяне : 2022-05-13 21:14:02

Улеснява се достъпът до набори от данни на публичните институции през Портала за отворени данни

Чрез предложените от министъра на електронното управление промени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се създава възможност за улесняване на достъпа до набори от данни чрез единната точка за достъп до отворени данни - порталът за отворени данни. Това са част от промените в ЗДОИ, които произтичат от приетата през 2019 г. актуализираната правна рамка на повторното използване на информация от обществения сектор и отворените данни - Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор (ОВ L 172, 26.6.2019г., с. 56) (Директивата за отворени данни).

Дата на добавяне : 2021-12-17 16:00:53

Публикувани са резултатите от измерването за зрялост на отворените данни през 2021 г.

Резултатите от измерването за зрялост на отворените данни в ЕС през 2021 г. бяха публикувани на Европейския портал за данни на 9 декември 2021 г. Това е годишен преглед на състоянието на отворените данни в цяла Европа (на държавите членки на ЕС и държавите от ЕИП/ЕАСТ и асоциирани държави).

Годишно в измерването се оценяват четири измерения: Политика, Въздействие, Качество, Портал. Общоевропейското ниво на зрялост се подобри от средно 78% (2020 г.) до 81% (2021 г.) през 2021 г. Като разликите между групите стават все по-малки, а самите държави напредват все повече и по-бързо в четирите измерения.


Дата на добавяне : 2021-12-09 16:00:21

Необходими са нови стратегии, техники и методи в политиката за споделяне на данни

Предизвикателството, пред което сега се изправя светът, е да продължи да сглобява пъзела в областта на политиката за споделяне на данни с бързи темпове чрез разработване на стратегии и използване на различни техники и методи, дори понякога да се наложи да разчитаме на метода на проба-грешка. Това заяви Светлогор Киров началник на отдел „Данни“ в „Държавна агенция „Електронно управление“ по време на Втория онлайн форум за големи данни и изкуствен интелект 2021. 

Дата на добавяне : 2021-10-05 11:36:25

ДАЕУ представи изграденият Национален портал за пространствени данни

Реализирането на проект "Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)" е от съществено значение за държавата по отношение на политиката по пространствени данни и изпълнение на задълженията по Директива 2007/2/ЕО/ за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност или Директива INSPIRE, както е по-широко известна. Проектът се реализира по договор № BG05SFOP001-1.002-0014-C01/11.10.2017 г. и с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Дата на добавяне : 2021-09-17 15:58:00

Стартира дейността на академия data.europa с обучителен курс на тема: „Въведение в геопространствените данни“

Екипът, който стои зад Официалния портал за европейски данни (data.europa.eu) има удоволствието да обяви откриването на академията data.europa. Тази академия ще служи като място за обучение на отворени данни. В рамките на нейната дейност ще намерите курсове, семинари, уебинари, насоки, инструменти, материали за четене и др. 

Дата на добавяне : 2021-09-03 15:46:38

Правителството одобри промени в Закона за достъп до обществена информация и предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта

Чрез предложените от Министерския съвет (МС) промени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се създава възможност за улесняване на достъпа до набори от данни чрез единната точка за достъп до отворени данни - Порталът за отворени данни (https://data.egov.bg/), поддържан от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

 

Моля изчакайте