Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат по предложения от 2018 г.

С РМС № 54 от 01.02.2019 г., на основание чл. 15б, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, беше одобрен Списъкът с нови 60 набори от данни от 19 администрации, които да бъдат публикувани на Портала за отворени данни до 31 март 2019 г., въз основа на подадени предложения от организациите през 2018 г. С решението беше одобрен и Списък с отразени промени при прегледа на списъците с набори от данни по приоритетни области, които се публикуват в отворен формат приети с РМС № 103 от 2015 г., РМС № 214 от 2016 г., РМС № 897 от 2016 г. и РМС № 436 от 2017 г.