Държавна агенция „Електронно управление“ ще развива и надгражда Портала за отворени данни

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) ще развива и надгражда обновения Портал за отворени данни на Република България. По време на конференция на тема: “Отворените данни – предизвикателства и възможности за развитие“ експерти от агенцията представиха концепция за наборите от данни с висока стойност, както и актуалните промени в  нормативната уредба при повторното използване на информацията от обществени сектор. Обновеният портал е разработен от администрацията на Министерски съвет, в рамките на изпълняван от нея проект за подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на отворените данни.

Една от основните задачи е транспонирането на Директива 2019/1024/ЕС от юни 2019 г. относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор в националното законодателство, и по-конкретно в Закона за достъп до обществена информация. Крайният срок е месец юли 2021 г.

Порталът съдържа информация, разпределена в 14 теми, като образование, енергетика, транспорт, околна среда, райони и градове. На него са качени над 9 хиляди набори от данни, в отворен машинночетим формат, публикувани от над 500 институции и организации. Достъпът на потребителите до тези данни е безплатен и леснодостъпен както от компютър, така и от мобилен телефон. Порталът гарантира, че отворената информация, която се публикува е събрана и обработена от достоверни източници, каквито са административните органи, във връзка с нормативни задължения.     

Според статистиката, месечно, десетки хиляди потребители, сред които граждани, научни среди, медии, бизнес, администрации, посещават Портала. Потребителският профил показва, че това са хора в активна възраст, най-вече между 25-34 години. Наблюдава се и тенденция на увеличаване на дела на потребителите от чужбина. ДАЕУ започва инициатива за насърчаване на използването на данните от Портала сред студентите, които да използват информацията за свои учебни проекти и разработки. Предстои да се разработи и механизъм за обратна връзка от граждани и неправителствени организации, използващи данните, както и критерии, по които ще се оценява повторното използване на отворените данни от бизнеса. Идеята е, информацията за ресурса на отворените данни и икономическите и социални ползи от тях да достига до повече хора.

ДАЕУ ще следи качваните на Портала отворени данни, да отговарят на политиката за уеб достъпност и общоприетите европейски и световни стандарти, с оглед на лесна употреба и съвместимост. Очакваните ползи от обновения Портал са повече прозрачност и контрол над институциите, по-активно гражданско участие, по-добри продукти и услуги, предлагани от бизнеса и подобрена ефективност на публичните услуги.

Всяка година, по предложение на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, въз основа на Закона за достъп до обществена информация, Министерският съвет приема Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни.


Презентация "Отворените данни - предизвикателства и възможности за развитие" Лектор: Иво Желев, агенция ЕСТАТ