Допитване до гражданите и бизнеса относно общественозначими набори от данни

Уважаеми граждани и ползватели на отворени данни в Р България,

От името на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) най-учтиво Ви каним да участвате в проучване на мнението на гражданите и бизнеса за степента на важност, приоритетност и обществена значимост на набори от данни, което провеждаме чрез анкета, достъпна на следния адрес: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HVDList_DCoM2020

Целта на настоящото допитване е да се види, какво биха искали ползвателите на отворени данни и всички заинтересовани страни да бъде публикувано със свободен достъп в отворен формат през 2020 г. на Портала за отворени данни.

Проучването се провежда във връзка с възможността, регламентирана в чл. 15б, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, председателят на ДАЕУ да предложи набори от данни, които да бъдат включени в ежегодното Решение на Министерския съвет за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни. Достъпът до информацията е свободен.

Препоръчително е в отговорите си да се фокусирате върху т. нар. „набори от данни с висока стойност“, според Директива (ЕС) 2019/1024.