Държавна агенция „Електронно управление“ получава допълнителни правомощия при повторното използване на информация от обществения сектор и публикуването ѝ на Портала за отворени данни


ДАЕУ получава допълнителни правомощия при повторното използване на информация от обществения сектор и нейното публикуване в отворен формат на Портала за отворени данни Държавна агенция „Електронно управление“ получава допълнителни правомощия при повторното използване на информация от обществения сектор и нейното публикуване в отворен формат, съгласно приетото днес постановление на правителството. С него се заменя досега отговорната по тази наредба институция - Министерски съвет.

Промяната произтича, освен от правната регламентация в ЗДОИ, и от обстоятелството, че считано от м. ноември 2019 г. Държавната агенция "Електронно управление" поддържа Портал за отворени данни на Република България. Съгласно чл. 7в, т.1, б. д) от Закон за Електронното управление (ЗЕУ) председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ провежда националната политика в тази област, при спазване на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Предложените изменения в тази част от постановлението, спомагат за актуализиране на изисквания за създаване и съхраняване на информация от обществения сектор и публикуването й на портала. В допълнение, се правят някои терминологични уточнения, свързани с видовете информация, която е достъпна на портала, понятието за „онлайн интерфейс“ и др. и се въвеждат утвърдените абревиатури на Creative Commons лицензите, целящи лесна ориентация, в приложимите стандартни условия за повторно използване на информация от обществения сектор според Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат. С изменение и допълнение на Наредбата ясно се дефинират и разграничават отговорностите на институциите по отношение на повторното използване на информация от обществения сектор в Република България и публикуването й в отворен формат.