Създаване на национално хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация

На 29.06.2020 г. приключи изпълнението на проект „Създаване на национално хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация“ в изпълнение на Препоръка 2018/790 на Европейската комисия от 25 април 2018 г. относно достъпа до научна информация и нейното съхранение. Порталът и хранилището за отворен достъп до научни публикации се поддържат от министъра на образованието чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД). Порталът, който е достъпен на адрес https://bpos.bg/, е създаден да обединява съдържание както от съществуващите хранилища на висши училища и научни организации, така и от висши училища и научни организации, които не разполагат с необходимите ресурси да поддържат собствени хранилища.

Системата има за цел да служи като единна точка за достъп до научна информация, да съдейства за координираното функциониране на съществуващите научноизследователски инфраструктури на национално ниво и за свързването им с други релевантни е-инфраструктури на европейско ниво.

Българският портал за отворена наука и националното хранилище са изградени при спазване на указанията и насоките на OpenAIRE (https://www.openaire.eu/). Изграждането на Портала и свързването с OpenAIRE е важна стъпка и към активното приобщаване на българската научна общност към Европейския облак за отворена наука (EOSC). Гаранция за съвместимостта е и регистрирането на хранилището на bpos.bg в глобалната директория за академични хранилища с отворен достъп OpenDOAR. Ресурсите в хранилището са описани с подробни метаданни и постоянни идентификатори. Осигурен е достъп до тях за машини и хора по стандартен протокол чрез постоянните им идентификатори, при съответните ограничения. Използвани са стандартни формати и схеми за данни и метаданни, което позволява обмена им между различните системи. С цел гарантиране на възможността за преизползване на данните се насърчава ясното обозначаване на лиценз и права за достъп до ресурса.

Създаването на националното хранилище и портал за отворен достъп към него са важна стъпка към утвърждаването на отворения достъп и отворената наука като приоритети в развитието на научната дейност у нас и превръщането им в стандартен подход в извършване на научните изследвания. Те са условие и за създаване на по-силна свързаност между българските учени и европейската научна общност.