Фокус група: България и подкрепящо изследване за оценката на Директива INSPIRE

На 27.04.2021 г. беше проведена онлайн среща - интервю на Фокус група: България в контекста на подкрепящо изследване за оценката на Директива 2007/2/ЕО относно инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). Целта на оценката е да се проучи доколко директивата INSPIRE е постигнала целите си и дали тя продължава да постига резултати по отношение на ефективност, ефикасност, значимост, съгласуваност и добавена стойност за Европейския съюз, както и области за бъдещо подобрение. Целта на интервюто на фокус групата е да се разбере по-добре различните начини, по които директивата се прилага в държавите членки. Интервюто имаше за цел да събере данни по актуални въпроси, свързани с изпълнението, включително фактори за улесняването му и пречките пред изпълнението. То също така предостави възможност да се обсъдят редица ключови въпроси, свързани с оценката, като ефектите от INSPIRE, разходи за изпълнение, ползи от директивата, използване на INSPIRE за изпълнение на задълженията за докладване съгласно друго законодателство на ЕС и т.н.

Изследването е възложено от Европейската комисия, Генерална дирекция „Околна среда“. Работата се изпълнява от COWI, Milieu и Technopolis Group.

В тази връзка Европейската комисия (ЕК) провежда обществена консултация по темата „Обмен на геопространствени данни за околната среда – оценка (Директива INSPIRE), като периода за подаване на обратна връзка по темата е 19 април 2021 г.- 12 юли 2021 г. Консултацията е част от задължителната оценка, която трябва да се извърши до 1 януари 2022 г., на Директива INSPIRE. Чрез оценката ЕК има за цел да прецени нейната съгласуваност с други инструменти, например Директива 2003/4/ЕО (Директива за обществения достъп до информация за околната среда) и Директива 2019/1024/ЕО (Директива за отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор).

По-специално ще се разгледа как настоящата правна рамка отговаря на целите за обмен на данни между публичните органи и за осигуряване на лесен публичен достъп до данните. Следният линк (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12427-Setting-up-an-Infrastructure-for-Spatial-Information-INSPIRE-Evaluation-of-the-Directive/public-consultation) ще ви отведе до страницата на ЕК, където е публикувана цялата информация относно консултацията и въпросника, чрез който се подава приноса по темата. Тази консултация е отворена за всяка заинтересована публична или бизнес организация, или физическо лице като например публични органи и администрации на национално, регионално и местно ниво, екологични неправителствени организации, специалисти в областта на опазването на околната среда или геопространствени информационни системи, бизнес предприятия, академични организации, заинтересовани организации и физически лица, които управляват геопространствени данни, прилагат Директивата INSPIRE или използват геопространствени данни в ежедневната си дейност.