Обществена консултация на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществената информация

На Портала за обществени консултации (https://www.strategy.bg) се провежда обществена консултация на Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществената информация.

С предложения проект на акт се въвежда в българското законодателство приетата и актуализираната през 2019 г. правна рамка на материята на повторното използване на информация от обществения сектор и отворените данни - Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор (OB L 172, 26.6.2019г., с. 56) - Директивата за отворени данни.

Създадена с цел насърчаване от страна на ЕС употребата на данни в машинночетим отворен формат, Директивата налага допълнения на нормативната уредба по отношение на предоставянето на достъп в реално време до динамични данни посредством подходящи технически средства, повишаването на предлагането на ценни данни от обществения сектор (набори от данни с висока стойност) за повторно използване. За тази цел се въвеждат редица нови понятия и допълнителни задължения на организациите от обществения сектор.

Обществената консултация е предназначена за всички заинтересовани страни (граждани, индустрия, академични среди, НПО), които желаят да дадат своето мнение по предложените текстове или да предложат нови текстове.

Участие в обществената консултация можете да вземете до 15 юли 2021 г. на адрес: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6128.

Също, може да споделяте вашето мнение, коментари и предложения в профилите на Портала за отворени данни в социалните мрежи:


 

Моля изчакайте