Пазарни консултации в ЦАИС ЕОП относно проучване на потребностите на гражданите и бизнеса за публикуване на отворени данни

Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) стартира обществена поръчка за проучване на потребностите на гражданите и бизнеса относно публикуване на информация от обществения сектор с висока стойност в отворен машинночетим формат на Портала за отворени данни (https://data.egov.bg/).

Обществената поръчка има за цел да се дефинират конкретни масиви от данни с висока стойност, които попадат в тематичните категории, включени в приложението към Директивата за отворени данни (геопространствени, наблюдение на земята и околна среда, метеорология, статистика, собственост на компании и фирми, мобилност), въз основа на интерактивен процес, включващ множество цикли и включване на конкретни набори от данни от темите DCAT-AP (общ речник за хармонизиране на описанията на наборите от данни, иницииран от Европейската комисия, с цел реализиране на обща визия за европейски портали за данни), които са важни с оглед възприемане на европейски подход, а също и данни, свързани с националната специфика на България.

В тази връзка ДАЕУ кани всички заинтересовани физически и юридически лица да се запознаят с поканата за предоставяне на индикативни ценови предложения за изпълнение на дейности, свързани с обществена поръчка „Проучване на потребностите на гражданите и бизнеса за публикуване на информация от обществения сектор в отворен формат“ на следния адрес в ЦАИС ЕОП : https://app.eop.bg/today/158796 или на профила на ДАЕУ в системата: https://app.eop.bg/buyer/2414.


 

Моля изчакайте