Правителството одобри промени в Закона за достъп до обществена информация и предлага на Народното събрание да разгледа и приеме законопроекта

Чрез предложените от Министерския съвет (МС) промени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се създава възможност за улесняване на достъпа до набори от данни чрез единната точка за достъп до отворени данни - Порталът за отворени данни (https://data.egov.bg/), поддържан от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Това са част от промените в ЗДОИ, които произтичат от приетата през 2019 г. актуализираната правна рамка на повторното използване на информация от обществения сектор и отворените данни - Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор (OB L 172, 26.6.2019г., с. 56) - Директивата за отворени данни.

С директивата се цели по-лесен достъп до данни, съхранявани от организациите от обществения сектор, във формати, които са достъпни, лесно откриваеми и могат повторно да се използват чрез електронни средства. По тази причина с проекта на акт се предвижда публичните институции да осигуряват практически механизми за улесняване на съхраняването на документите, предоставени за повторно използване, включително и чрез предоставяне на информация относно правата за повторно използване и наличните помощ и насоки. Предвидено е безплатно да е и повторното използване на динамичните данни, научноизследователските данни и наборите от данни с висока стойност.

Нов текст в ЗДОИ посочва два начина на предоставяне, при възможност, на исканата от заявителя информация по електронен път - чрез публикуване на Портала за отворени данни и чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, включително и Системата за сигурно електронно връчване на ДАЕУ. На Портала за отворени данни, организациите от обществения сектор трябва да осигурят свободен публичен достъп до е-документи, информация и данни в машинночетим отворен формат, при разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или е-услуги.

Предложената от МС промяна в ЗДОИ предвижда ДАЕУ да изготвя ежегоден обобщен доклад за състоянието на повторното използване на информация от обществения сектор, който да се публикува на интернет страницата на агенцията (https://e-gov.bg/).

 

Моля изчакайте