Кратко представяне на резултатите от Global Data Barometer.

Global Data Barometer

Глобалният барометър на данните(Global Data Barometer) е съвместен проект, който има за цел да измери състоянието на данните във връзка с неотложни обществени проблеми. Заедно с регионални центрове и тематични партньори,  се стремим да оцени наличността, управлението, капацитета и използването на данни по целия свят, за да помогне за оформянето на инфраструктури за данни, които ограничават рискове и вреди от действията на климата, информация за компаниите, здраве и COVID-19, земя, политическа интегритет , публични финанси и обществени поръчки.

Глобалният барометър (Global Data Barometer) на данните оценява състоянието на данните в 109 държави. Наред с други инструменти, експертното проучване обхваща периода май 2019 г. – май 2021 г. и предоставя доказателства за управлението, възможностите, наличността и използването на данни в различни сектори. Барометърът разделя концепцията за данни за общественото благо на различни компоненти и подкомпоненти, като всеки се оценява поотделно. След това резултатите се обобщават в общ резултат. Можете да разгледате тези доказателства на следния адрес: https://globaldatabarometer.org/country/bulgaria/.

 

Фиг.1 РЕЗУЛТАТ НА БЪЛГАРИЯ 

Източник: https://globaldatabarometer.org/country/bulgaria/

Барометърът изследва данни на ниво държава чрез редица тематични модули, разглеждайки връзката между управлението на специфични данни, наличността и практиките за използване.

Подкрепящи доказателства

Глобалният барометър на данните е глобално изследване на индекса, осъществено чрез експертно проучване, което е разработено съвместно. Използвани са  повече от 100 изследователи на национално ниво. Тези изследователи, използвайки местни източници, онлайн ресурси и задълбочени оценки на набора от данни, предоставят доказателства за управлението, възможностите, наличността и използването на данни за обществено благо в различни сектори, като предоставят обосновки и подкрепящи доказателства за своите отговори.

Анализът на данните не представлява непременно възгледите, позициите или мненията на отделните партньорски организации и всякакви грешки или пропуски са отговорност единствено на проекта Global Data Barometer.

Можете да разгледате събраните от тях доказателства тук: https://globaldatabarometer.org/country/bulgaria/


 

Моля изчакайте