Дата на добавяне : 2021-04-29 12:42:10

Фокус група: България и подкрепящо изследване за оценката на Директива INSPIRE

На 27.04.2021 г. беше проведена онлайн среща - интервю на Фокус група: България в контекста на подкрепящо изследване за оценката на Директива 2007/2/ЕО относно инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). Целта на оценката е да се проучи доколко директивата INSPIRE е постигнала целите си и дали тя продължава да постига резултати по отношение на ефективност, ефикасност, значимост, съгласуваност и добавена стойност за Европейския съюз, както и области за бъдещо подобрение. 

В тази връзка Европейската комисия (ЕК) провежда обществена консултация по темата „Обмен на геопространствени данни за околната среда – оценка (Директива INSPIRE), като периода за подаване на обратна връзка по темата е 19 април 2021 г.- 12 юли 2021 г. Следният линк (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12427-Setting-up-an-Infrastructure-for-Spatial-Information-INSPIRE-Evaluation-of-the-Directive/public-consultation) ще ви отведе до страницата на ЕК, където е публикувана цялата информация относно консултацията и въпросника, чрез който се подава приноса по темата. 

Дата на добавяне : 2020-12-09 14:09:14

Онлайн конференция „Отворен диалог за отворени данни“ организира ДАЕУ

Онлайн конференция „Отворен диалог за отворени данни“, организира Държавна агенция „Електронно управление“, която ще се проведе на 17 декември 2020 г. Събитието ще бъде открито от Атанас Темелков, председател на ДАЕУ.


Програмата на конференцията може да видите тук 

Линк към формуляра за регистрация  (активен до 16.12.2020) -  https://forms.gle/L6jBSWWP3w3RoEGq5

Запис на конференцията може да видите тук

Презентация за отворени данни тук

Презентация за Платформа за достъп до информация тукДата на добавяне : 2020-08-06 11:12:42

На Портала за отворени данни се публикува актуална информация за COVID-19

 

На Националния портал за отворени данни, който се поддържа от Държавна агенция „Електронно управление“ https://data.egov.bg/ е създаден раздел COVID-19, в който се публикува достоверна информация за ситуацията, свързана с коронавируса. Данните автоматично се актуализират ежедневно. Те са в отворен машинночетим формат и могат да бъдат повторно използвани чрез безплатно изтегляне или чрез приложно-програмен интерфейс (API).

Дата на добавяне : 2020-08-04 16:51:15

Отворени данни и повторно използване на информацията от обществения сектор: Набори от данни с висока стойност (HVD) – текущо състояние


Предоставената информация отразява текущото състояние на предприетите действия в рамките на Директивата за отворени данни (ЕС) 2019/1024 и касае извършването на проучване на оценката на въздействието по отношение изготвянето на списък с набори от данни с висока стойност (HVD). Проучването се провежда от консорциум (Deloitte, The Open Data Institute (ODI), The Green Land, The Lisbon Council) за Европейската комисия, Генерална дирекция за комуникационни мрежи, съдържание и технологии (Directorate-General for Communications Networks, Content, and Technology) и ще подпомогне процеса на вземане на решение за избор на т. нар. „набори от данни с висока стойност (HVD)“, които трябва да бъдат предоставени от държавите членки съгласно Директивата. 

Дата на добавяне : 2020-07-10 17:46:30

Създаване на национално хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация

На 29.06.2020 г. приключи изпълнението на проект „Създаване на национално хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация“ в изпълнение на Препоръка 2018/790 на Европейската комисия от 25 април 2018 г. относно достъпа до научна информация и нейното съхранение. Порталът и хранилището за отворен достъп до научни публикации се поддържат от министъра на образованието чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД). Порталът, който е достъпен на адрес https://bpos.bg/, е създаден да обединява съдържание както от съществуващите хранилища на висши училища и научни организации, така и от висши училища и научни организации, които не разполагат с необходимите ресурси да поддържат собствени хранилища.

Дата на добавяне : 2020-07-01 15:14:22

Нови 30 набора от данни ще бъдат публикувани на Националния портал за отворени данни, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“

Нови 30 набора от данни ще бъдат публикувани на Националния портал за отворени данни, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“. Със свое решение правителството утвърди Списък с 30 набори от данни по приоритетни области, които да бъдат публикувани от няколко различни администрации до края на 2020 г. на Националния портал за отворени данни на Република България https://data.egov.bg/.

 

Моля изчакайте