"Български пощи" ЕАД

"Български пощи" ЕАД

"Бълагрски пощи" ЕАД е търговско дружество, определено със Закона за пощенските услуги (ЗПУ). Извършва дейностите, определени в §6, §9 и §70 от ЗПУ. „Български пощи” ЕАД е перспективно развиващо се печелившо дружество и основен пощенски оператор на българския пазар.

Виж още

"Холдинг-Български Държавни Железници" ЕАД

"Холдинг-Български Държавни Железници" ЕАД

"Холдинг Български държавни железници" ЕАД е създаден съгласно Закона за железопътния транспорт и е еднолично акционерно търговско дружество със 100% държавно участие в капитала, създадено по реда на Търговския закон. При преобразуване през 2007 г. чрез отделяне от „БДЖ” ЕАД са учредени и регистрирани
дружествата „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД, които са 100% собственост на „БДЖ” ЕАД.
С Протоколно Решение №151/22.10.2011 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията наименование на дружеството е променено от „Български държавни железници” ЕАД на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД. Едноличен собственик на капитала на «Холдинг БДЖ” ЕАД е българската държава.

Виж още

Агенция "Митници"

Агенция "Митници"

Агенцията е централизирана административна структура към министъра на финансите.
Агенцията е юридическо лице с адрес София, ул. Георги С. Раковски № 47. Директорът на Агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.
Агенцията има знак, който се регистрира като марка, както и печат с наименованието и изображението на знака.
Агенцията е структурирана в Централно митническо управление и в териториални дирекции: Тракийска, Югозападна, Дунавска, Северна морска и Южна морска. Администрацията на Централното митническо управление на Агенцията е организирана в 5 дирекции обща администрация, специализирана администрация , състояща се от 2 главни дирекции и 3 дирекции, инспекторат и звено за вътрешен одит.
Издръжката на агенцията се формира от бюджетни средства и от приходите по чл. 14 от Закона за митниците, на които агенцията е администратор.
Агенцията е структурирана в Централно митническо управление и десет митници - Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свиленград, Свищов, Столична, Русе и Югозападна.
Митниците се ръководят от началници, които отговарят пряко за дейността на съответните митнически учреждения.
В рамките на общата численост на персонала на агенцията се определя по един представител на агенцията в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Белгия, в Световната митническа организация в Брюксел, Белгия, и в Регионалния център за борба с трансграничната престъпност към Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа със седалище Букурещ, Румъния.
Администрацията на Централното митническо управление на Агенцията е организирана в обща администрация и специализирана администрация, инспекторат и две самостоятелни звена - звено по сигурността и звено за вътрешен одит. Служители от Централното митническо управление и от митниците в рамките на своята компетентност участват в работните органи на Европейския съюз, международните организации и конвенции.
Организацията и дейността на териториалните митнически учреждения (митници) се определя с правилници, приети от министъра на финансите, предложени от директора на агенцията.

Виж още

Агенция "Пътна инфраструктура"

Агенция "Пътна инфраструктура"

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) e юридическо лице - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на регионалното развитие и благоустройството. Ръководи се от Управителен съвет, състоящ се от председател и двама членове.
АПИ е със седалище София - бул. „Македония“ №3. Осъществява своята дейност чрез централна администрация и специализираните звена по чл. 21, ал. 2 от Закона за пътищата. Специализираните звена са 27 областни пътни управления и Институт по пътища и мостове.
Агенцията работи в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията, международните договори и другите нормативни актове при спазване принципите на законност, предвидимост, публичност и прозрачност, достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация, обективност и безпристрастност. АПИ отговаря за дейностите, свързани с проектирането, строителството, експлоатацията и поддържането на републиканската пътна мрежа.

Виж още

Агенция за държавна финансова инспекция

Агенция за държавна финансова инспекция

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е администрация към министъра на финансите, създадена през 2006 година след извършена мащабна реформа в областта на Държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК). Основна цел на Агенцията за държавна финансова инспекция е да защитава публичните финансови интереси чрез извършване на последващи финансови инспекции за спазване на нормативните актове, уреждащи бюджетната дисциплина, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата в обхвата на дейността й. АДФИ е институцията, която осъществява санкционираща функция при откриване на нарушения - разкрива причинени вреди и привлича виновните лица към административно наказателна и имуществена отговорност. Тя е и компетентен орган, който реализира административно наказателна отговорност в областта на обществените поръчки. Съществена задача на държавната финансова инспекция е и установяването на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. Основни принципи на дейността са принципите на законност, обективност, служебно начало и конфиденциалност.

Виж още

Агенция за качеството на социалните услуги

Агенция за качеството на социалните услуги

Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) е създадена със Закона за социалните услуги.

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на труда и социалната политика и се ръководи и представлява от изпълнителен директор.

Виж още

 

Моля изчакайте