1 намерен резултат

одобрен

Регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания

Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания се вписват в Регистър, воден от Агенцията за хората с увреждания съгласно чл. 29 от ЗИХУ. Условията и редът за вписване се определят в Закона за интеграция на хората с увреждания.
Регистърът се използва за наблюдение и контрол на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и на дейността, извършвана от тях при изпълнението на целеви проекти и програми по чл. 28 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Агенция за хората с увреждания специализирани предприятия кооперации на и за хората с увреждания специализирани предприятия