33 намерени резултата

одобрен

Регистър на разрешителните за водовземане

Регистър на разрешителните за водовземане

водовземане община Стара Загора регистър
одобрен

Регистър на концесиите

Регистър на концесиите

одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности

Регистър на недвижимите културни ценности

одобрен

Регистър на даренията

Регистър на даренията

община Стара Загора регистър на даренията
одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП

община Стара Загора ПУП и ИПУП регистър
одобрен

Регистър на търговските обекти

Регистър на търговските обекти – ВПО /временни преместваеми обекти/, разположени на територията на гр. Стара Загора

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“