20 намерени резултата

одобрен

Информационна система за предоставяне на електронни административни услуги за бизнеса и гражданите и предоставяне на информация на държавната администрация по електронен път в сектор „Зърно“ (№28)

Информационна система за предоставяне на електронни административни услуги за бизнеса и гражданите и предоставяне на информация на държавната администрация по електронен път в сектор „Зърно“ (№28)

одобрен

Регистър на сдруженията за напояване (№ 5)

Регистър на сдруженията за напояване (№ 5)

одобрен

Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение от Министерския съвет за промишлена обработка на тютюн, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия (№ 33)

Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение от Министерския съвет за промишлена обработка на тютюн, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия (№ 33)

одобрен

Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн съгласно Наредба №22/21.12.2016 (№ 32)

Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн съгласно Наредба №22/21.12.2016 (№ 32)

одобрен

Информационна база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката (№ 27)

Информационна база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката (№ 27)

одобрен

Регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор (№ 19)

Регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор (№ 19)

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“