16 намерени резултата

одобрен
одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени панове и измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени панове и измененията им в Криводол
одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Регистър на одобрените инвестиционни проекти в община Криводол

одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите

Регистър на техническите паспорти в община Криводол

одобрен
одобрен
Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“