6 намерени резултата

одобрен
одобрен

Регистър на спортните клубове - септември 2017

Регистър на спортните клубове - септември 2017

одобрен

Регистър на недвижимите културни ценности - септември 2017

Регистър на недвижимите културни ценности - септември 2017

одобрен

Регистър на културните институти - септември 2017

Регистър на културните институти - септември 2017

одобрен

Регистър на военни паметници на територията на съответната община

Регистър на военни паметници на територията на съответната община

одобрен

Държавен план прием на гимназиите на територията на общината

Държавен план-прием на гимназиите на територията на общината

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“