40 намерени резултата

одобрен
одобрен

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води 2018

Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерални води от находище "Овощник"

одобрен

Регистър на разрешителни за водовземане 2018

Регистър на разрешителни за водовземане

одобрен
одобрен

Регистър пасища 2018

Регистър пасища 2018

одобрен

СПИСЪК на второстепенните разпоредители с бюджет за 2018 година

Второстепенните разпоредители с бюджет за 2018 година

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“