26 намерени резултата

одобрен

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация

Регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация община Брусарци

одобрен

Регистър на Техническите паспорти

Регистър на Техническите паспорти община Брусарци

одобрен

Регистър на разрешенията за строеж

Регистър на разрешенията за строеж община Брусарци

одобрен

Регистър на издадените актове за изработване на УП и на измененията им

Регистър на издадените актове за изработване на УП и на измененията им община Брусарци

одобрен

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване ПУП и ИПУП

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване ПУП и ИПУП община Брусарци

одобрен

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване

Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване община Брусарци

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“